Exempel på vad jag gjort

Processledning

Framtagande av stadgar för Hantverksbryggerinäringens förening samt förankring av stadgarna


KLIENT: Region Gotland UPPDRAG: Ta fram föreningsstadgar för förening för samtliga bryggerier på Gotland. I uppdraget ingick att ta fram en vitbok  som reglerar samarbetet inom föreningen och med andra aktörer, särskilt livsmedelsnäringen, i…

Läs mer
Platsskapande

Hantverksbryggerinäringens samverkan och betydelse för små och medelstora företags tillväxt på Gotland – en förstudie


KLIENT: Region Gotland & Tillväxtverket UPPDRAG: Förstudien avser skapa en förståelse för var de gotländska hantverksbryggerierna står avseende samverkan internt (mellan hantverksbryggerier) och externt (med offentliga regionala aktörer och övriga livsmedelsaktörer), vilka…

Läs mer
Platsskapande

Kapacitets-/lokaliseringsanalys för handel, kontor, hotell och verksamhetslokaler i Amiralsstaden


KLIENT: Stadsbyggnadskontoret Malmö stad UPPDRAG: Kapacitets-/lokaliseringsanalys för handel, kontor, hotell och verksamhetslokalers utveckling fram till år 2040 i Amiralsstaden. Huvudfråga som besvarades i rapporten: Vilken inriktning av innehåll kan prägla Amiralsstaden utifrån:…

Läs mer
Strategi

Utredning för bättre politisk styrning och främjande av hållbara och innovativa upphandlingar


KLIENT: Stadskontoret Malmö stad UPPDRAG: Utredning att på kommunstyrelsens uppdrag söka svar på hur den politiska styrningen av upphandlingar kan förbättras, hur hållbara inköp kan främjas ytterligare samt hur innovation kan…

Läs mer
Platsskapande

Climate KIC


KLIENT: Miljöförvaltningen Malmö stad UPPDRAG: Ansvar för framtagande av portfölj av finansieringsklara lösningar för nya stadsområden i Malmö i dialog med huvudansvarig för åtgärden

Läs mer
Platsskapande

Platsskapande Kvarteret Fredriksborg


KLIENT: Svenska Hus UPPDRAG: Analys, utvecklingspotential och framgångsfaktorer för kvarteret Fredriksborg.  Förslag på vägar framåt, inklusive affärsmodell, som gör det möjligt att åstadkomma ett öppet, grönt kvarter som är en sammanslagning av gränsöverskridande konstutställningar och/eller…

Läs mer
Platsskapande

Sege Park


KLIENT: MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD UPPDRAG: Sparringpartner i utvecklingen av Sege Park

Läs mer
Platsskapande

Trygghet och handel Oxie centrum


KLIENT: BRINOVA         UPPDRAG: Inventering för att notera möjligheter och utmaningar. Dessa sammanställdes och karterades. Samtal med boende och handlare i Oxie. Workshop med inspirerande exempel och…

Läs mer
Navigering

Utredning om ansvar och lämpligaste organisatoriska hemvist för besöksnäringsfrågorna i Malmö stad


KLIENT: NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN MALMÖ STAD UPPDRAG: Beskriva hur några större kommuner organiserar motsvarande ansvarsområde. Med detta som bakgrund beskrevs  vad som inom detta ansvarsområde bör vara kopplat till ett ”stadsledningskontor” avseende styrning, ledning…

Läs mer
Platsskapande

Sege Park – Hållbar stadsutveckling


KLIENT: Kjellander & Sjöberg UPPDRAG: Tillsammans med Kjellander & Sjöberg var Platspilot med och tog fram förslaget ”It Takes a Block” för utvecklingen av Sege Park. Förslaget vann innovationstävlingen Nordic…

Läs mer
Platsskapande

Platsskapande Lysekil


KLIENT: Skanska och PM Fastigheter UPPDRAG: Strategisk platsanalys för förståelse av marknadsstruktur och kommersiellt omland. Rapporten användes som underlag för stöd i investeringsbeslut i samband med nybyggnation i Lysekil.

Läs mer
Navigering

Förutsättningar för handel och annan kommersiell aktivitet i Holmastan


KLIENT: MKB UPPDRAG: Att undersöka förutsättningarna för handel och annan kommersiell aktivitet för att bedöma potentialen för utveckling kopplat till förtätningen och förstärkningen av Holmastan. Resultatet av utredningen blev stärkta möjligheter att skapa ett attraktivt…

Läs mer
Processledning

Vad kostar det att staden är ur funktion?


Som underkonsult åt ÅF gjorde jag på uppdrag åt Resilient Regions en rapport där jag tog fram en beräkningsmodell för att beskriva de totala avbrottskostnaderna vid naturkatastrof eller annan kraftig…

Läs mer
Navigering

Ett Malmö Live för alla


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer
Navigering

Rådgivning Össjö gård


KLLIENT: Össjö Gård UPPDRAG: Rådgivning, beslutsstöd och affärsmodellutveckling för utveckling av Össjö Gård

Läs mer
Navigering

Evenemangsstrategi och handlingsplan Malmö stad


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling Hotel Lundia


KLIENT: Hotel Lundia UPPDRAG:  Konsekvensanalys och förslag på åtgärder i samband med utvecklingen av Hotel Lundia till en mötesplats och hotell. Konsekvensanalysen analyserade och beskrev positiva och negativa konsekvenser av valda eller tänkta…

Läs mer
Navigering

Strategi för geografisk information Strängnäs kommun


Läs mer
Platsskapande

Manifest Skarhult Gods


Läs mer
Navigering

Ramverk för inköpsverksamhet Malmö stad


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling saluhall


Läs mer
Processledning

Hållbara evenemangsstäder


KLIENT: Riksidrottsförbundet UPPDRAG:  För konsortiet runt Hållbara evenemangsstäders räkning producera texter och som krävdes för att kunna lämna in en komplett ansökan i tid till Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation fas 2.”

Läs mer
Navigering

Malmö Live


KLIENT: Clarion Malmö Live Hotel & Congress och Malmö Live Konserthus UPPDRAG: Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och…

Läs mer