KLIENT: Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

UPPDRAG: Kapacitets-/lokaliseringsanalys för handel, kontor, hotell och verksamhetslokalers utveckling fram till år 2040 i Amiralsstaden. Huvudfråga som besvarades i rapporten: Vilken inriktning av innehåll kan prägla Amiralsstaden utifrån: mix av service såsom handel/café/restaurang, arbetsplatser, hotell, konst, kultur, föreningsliv, idrott, offentlig service. Rapporten utgör underlag till planprogram för området.