KLIENT: Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

UPPDRAG: Risk- och konsekvensanalys i samband med ombyggnaden av Drottninggatan – Järnvägsgatan. Sex riskkategorier identifierades. I varje kategori fanns ett antal identifierade risker. Dessa förklarades, beskrevs och diskuterades utifrån möjliga åtgärder. Risker med särskilt hög sannolikhet att inträffa och särskilt hög negativ påverkan på projektet diskuterades mer i detalj. Rapporterna hade också med framgångsfaktorer för att ta Drottninggatan – Järnvägsgatan från delande genomfartsmotorled till helande stadsgata.