Tjänster

Navigering

Som platspilot hjälper jag dig att navigera förändringsförlopp i tid, rum och relationer. Jag har en bakgrund i forskning om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Detta kombinerar jag med en talang att ställa de svåra frågorna och förmåga att lyfta fram flera olika perspektiv. Resultatet för dig som klient är tydliga råd om möjliga vägval.

Strategi

En bra startpunkt i strategiskt arbete är att utgå från att bara människor kan förverkliga visioner, göra strategiska prioriteringar och ta modiga beslut. Oavsett om det gäller organisatorisk utveckling, attraktiva platser eller regional tillväxt. På mitt språk uttrycker jag det med den här enkla formeln:

R = (L+ A)

Ett hållbart resultat (R) är en funktion av kvalitén på den föreslagna lösningen (L) och acceptansen hos dem som kommer att implementera den (A).

Platsskapande

När jag gör platsanalyser arbetar jag efter en enkel modell:

  1. Promenadinventeringar av platsen vid olika tidpunkter och från olika väderstreck
  2. Insamling av hårda fakta och statistik
  3. Analys av struktur, upplevelser och funktioner
  4. Förslag på värdeskapande åtgärder

Modellen lyfter fram platsens kärna, belyser den geografiska helheten och kopplar förslagen till organisationens förmåga.

Processledning

Min processledning bygger på en beprövad metod som fångar helheten i projektet och kopplar ihop de rätta aktörerna, formulerar genomförbara visioner och sätter realistiska mål. Min erfarenhet säger mig att processledarens främsta uppgift är att identifiera och synliggöra aktörernas drivkrafter och eventuella målkonflikter och kalibrera dessa för att nå ett gemensamt mål. Både medarbetarenkäter och klienter intygar att jag har ledaregenskaper som lämpar sig väl för att klara den uppgiften.

Utbildning

För mig är det viktigt att alla människor får komma till tals och kan växa. Studentenkäter visar att jag har en särskild förmåga att nå denna ambition. Jag strävar alltid efter att skapa en atmosfär där lärandet bygger på att deltagarna utmanas till analys och kritisk reflektion kring begrepp och företeelser.